วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้ (ซับเมิร์ช) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรื้อกระจก(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งแบบ DSLR (EOS) EOS ๑๕๐๐D kit (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ติดตั้งกระจกอาคารเก็บพัสดุ) เลขครุภัณฑ์ ๐๔๐-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข)ทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถแม็คโคร (กองข่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง