วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0022 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (สายบุกระเฉด - ประดู่งาม) ซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
1  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ 1 ซอยอาจารย์นพคุณ) (สายที่ 2 ซอยนางดำ) (สายที่ 3 ซอยจันทรา) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon C5030 จำนวน 8 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (บริเวณสามแยกถนนนิคม - ซับพลู - สำนักสงฆ์ประดู่ทรงธรรม) ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน ๖๐ ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) นางสาวดวงนภา คำสุทธิ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายกฤษฎา พยัคฆะ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายกวีชัย กู่แก้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายจารึก โตจันทึก ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายอานนท์ พิมพ์จันทึก ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง