วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียนรถ 84-5411 นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ 011-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า(กองช่าง)ทะเบียนรถ 85-7642 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 012-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อดั้ม(กองช่าง)ทะเบียนรถ 84-5411 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011-46-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)งานซ่อมบำรุง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)งานประปา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)งานประปา หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (คุ้มนายประทวน) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)งานประปา หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (คุ้มสตาร์แลนด์) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซ่มบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการขนย้ายท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและขนย้ายเศษวัสดุ(กองช่าง) หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (คุ้มเจริญจิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง