วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2565
จ้างประกองอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขนงพระเหนือ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสวอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะกู ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม และจ้างเหมารถแบคโฮปรับเกลี่ยด้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่สนามกีฬาและด้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง และโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซักผ้าสเกิ๊ตที่ใช้ประดับในงานพิธีต่างๆ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โต๊ะและเก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารกลางวัน และตู้เหล็กแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง