วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)เป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ ๘ บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแบคโฮขุดซ่อมท่อเมนประปา หมู่ ๔ บ้านคลองหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ 13 บ้านประดู่งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ยางมะตอย จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) นางสาวรำไพ ศุกรินทร์ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) นางสาวนนทกาญจน์ ก่อกลาง ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) นางสาวปนิตา แจ้งไอศูรย์ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นางสาวปิยธิดา สระพรม ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) นางสาวอารีย์ แสงไชย ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) นายเจษฎา มุ่งต่อกลาง ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง