วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ(สำนักปลัด) ทะเบียน ขต-2740 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 026-57-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โคมไฟโซลาเซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง