วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มซับตะเคียน - บริเวณบ่อขาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (สามแยก-คลองกระโดด) พร้อมขยายบ่อพักน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มซับตะเคียน - บริเวณบ่อขาว)
21  มี.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (สามแยก-คลองกระโดด) พร้อมขยายบ่อพักน้ำ
20  มี.ค. 2562
จ้างปรับเกลี่ยบดทับคันทางเดิม หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยข้างวัดหนองตะกู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ปรับเกลี่ยบดทับคันทางเดิม หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยข้างวัดหนองตะกู)