วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔ บ้านปิ่นทอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้ (ซับเมิร์ช) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการรถแม็คโคร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (iPad Gen ๘) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขต - ๒๗๔๐ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๗-๐๐๐๑ (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาอาคารกู้ชีพและเทปูนบริเวณหน้าบ้านพัก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง