วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณซอยนายคำรณ แจ้งไพร) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายวิโรจน์) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อปั้มซัมเมท Franklin 1 HP 220V 10 ใบ จำนวน 1 ชุด(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อมิเตอร์น้ำ ซัลวา 1/2(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (เชื่อมต่อศาลเจ้าพ่อ ม.2 บ้านขนงพระใต้) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน (คสล. 1 ชั้น จำนวน 5 ห้อง) หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณที่ทำการ อบต.ขนงพระ) ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)