วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(สาธารณสุข)ทะเบียน 85-7242 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข) ทะเบียน85-7242 นม หมายเลขครุภัฑณ์ 011-51-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ (สาธารณสุข) ทะเบียน84-5411 นม หมายเลขครุภัฑณ์ 011-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายภูไทย ขานจันทึก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) นางสาวนนทกาญจน์ ก่อกลาง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา) นายอนิรุต สินสูงเนิน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นายกิตติพงษ์ โพสุนทร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) ป้ายไวนิล ขนาด 4.0x1.80 ม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)ทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบภาษีต่างๆ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง