วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ (สาธารณสุขฯ) นายชัชวาลย์ การชะนะกาศ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ (สาธารณสุข) นาย พีรวัส เรือนทอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข) นาย สมชาย ล้อมจันทึก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุขฯ) นาย สม อิ่มจันทึก ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ (สาธารณสุข) นายสันติ สุทธิประเสริฐ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ (สาธารณสุข) นาย อำนาจ ไทยกลาง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิ่นทอง (ซอยบ้านนายขาว) หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (คุ้มฟาร์มโชคชัย) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยบ้านนายเอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยบ้านนายมานพ-ซอยบ้านผู้ใหญ่ส่ง) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 318.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,272.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)