วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นายจักรกริช อินสุข ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา)นางสาววนิดา หงษ์มืด ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายเจริญ วงษ์อาจ ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวอวัสดา บุดสาเดช ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวรสสุคนธ์ ทองดี ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางทิพวรรณ อินสุข ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)นายสันติ สุทธิประเสริฐ ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)นายพีรวัส เรือนทอง ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข)นายชัชวาลย์ การชะนะกาศ ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายรณชัย ดอกดวน ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง