วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
23  เม.ย. 2562
โครงการขุดลอกบ่อสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (บ่อกำนันทอง)
18  เม.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  เม.ย. 2562
โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยบ้านพี่ดวงใจ)
11  เม.ย. 2562
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยนายเงินถนนคอนกรีตเดิม)
9  เม.ย. 2562
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
5  เม.ย. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
28  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มซับตะเคียน - บริเวณบ่อขาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง