วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจันทน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสวอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม และหมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถกระเช้า ทะเบียน 85-7642 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 012-51-0001 จำนวน 1 คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขนงพระเหนือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ (กองช่าง) หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด, หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า, หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด และหมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ (กองช่าง) หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ,หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้, หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด,หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง, หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู และหมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ,หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้, หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด,หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง, หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู และหมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง หินคลุก จำนวน 35 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล(กองช่าง) หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม และ หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มซับตะเคียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง