วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสวอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ค่าจ้างเหมาบริการ(กองคลัง)
28  ส.ค. 2561
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสวอง หมู่ที่ 6
27  ส.ค. 2561
ซื้อค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(สาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง)
23  ส.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของชาติ พิธีทางศาสนา และประเพณีต่าง ๆ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
โครงการรณรงค์การทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนมิตรภาพ Big cleaning day อาสาสมัครท้องถิ่นโลก(อถล.)