วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายเจริญ วงษ์อาจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน(กองคลัง)ตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง)ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยบางจาก) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 216.00เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 864.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๕-๗๖๔๒ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผอ-๖๑๓๑ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียนรถ ๘๕ - ๗๖๔๒ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๔๙ - ๐๐๐๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ผอ - ๖๑๓๑ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๔๙ - ๐๐๐๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง