วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโครขุดซ่อมท่อเมนประปา หมู่8 บ้านหนองตะกู คุ้มอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข)ทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม หมายเลขครุภัณฑ์๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(กองสาธารณสุข)รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๔-๕๔๑๑ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายกฤษฎา พยัคฆะ ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายถวิล พลจันทึก ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายสันติ สวยศรี ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายสันติ สุทธิประเสริฐ ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายอำนาจ ไทยกลาง ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง