วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาย้ายและติดตั้งคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0022 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง)ทะเบียนรถ 85-7642 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องรองนายก(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-44-0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง ICT (สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องICT จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 420-52-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องรองนายก จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 420-44-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขฯ)ทะเบียน 85-7242 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง