วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข)ทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถแม็คโครขุดวางท่อประปา หมู่ที่ ๓ บ้านบุกกระเฉด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้ (ซับเมิร์ช) พร้อมอุปกรณ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๐๖๓๘ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผค-๕๒๗๗ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๘-๐๖๓๘ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๔-๐๐๐๒ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้ (ซับเมิร์ช) พร้อมอุปกรณ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง