วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์(กองคลัง) ทะเบียน คนค-837 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 025-49-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์(กองคลัง) ทะเบียน คบษ-531 นม.หมายเลขครุภัณฑ์ 025-49-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขฯ)ทะเบียน 85-7242 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(กองช่าง)เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขทะเบียน ขต-2724 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 026-57-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง