วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2562
ซื้อชุดโต๊ะประชุม(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง ระดับผู้บริหาร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (ซอยสไบทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางรำพึง หมู่ 5 บ้านขนงพระกลาง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (ซอยสไบทอง)
10  ม.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายดำรงณ์ คล้อยจันทึก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง
10  ม.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายดำรงค์ คล้อยจันทึก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง
9  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายดำรงค์ คล้อยจันทึก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายดำรงณ์ คล้อยจันทึก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางรำพึง หมู่ 5 บ้านขนงพระกลาง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา