วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) (กองการศึกษาฯ) ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 5 ศูนย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) (กองการศึกษาฯ) โรงเรียนบ้านหนองตะกู ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) (กองการศึกษาฯ) โรงเรียนบ้านเขาจันทร์หอม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) (กองการศึกษาฯ) โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) (กองการศึกษาฯ) โรงเรียนขนงพระเหนือ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บ้านทรัพย์ศรีมงคล) หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโบนันซ่า (ซอยแคปปิตอลเจ-ถนน อบจ.ขนงพระ-บ้านไร่) หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยทุ่งลี - ค่ายลูกเสือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)