วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซ่มเครื่องคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2x1.20 เมตร(กองการศึกษาฯ)จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดขนงพระเหนือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0029 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมบ่อพักท่อระบายน้ำภายในพื่นที่ตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการขยายเขตถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล และบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่12 บ้านผาสุข จุดที่ 1 (บริเวณซอยคลองกระโดด) จุดที่ 2 (บริเวณหน้าบ้านนายวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณถนนนิคมวังกะทะ - สามแยกบ้านนายเมี้ยน) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 658.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,632.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้(กองช่าง)ซับเมิร์ช จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง