วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานพร้อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระแฉด (บริเวณสามแยกบุกระเฉด) หมู่ที่ 3 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (คุ้มบ้านสายหมอก) ขุดเจาะบ่อบาดาล 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC.ชั้น13.5มอก.17-2532 หรือจะต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณบ่อขาว) ขุดเจาะบ่อบาดาล 150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC.ชั้น13.5มอก.17-2532 หรือจะต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างจ้างออกแบบรับรองแบบจำนวน 29 โครงการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง(คุ้มบ้านนายสมศักดิ์) ระยะทาง 200 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มคลองสมบูรณ์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน เทคอนกรีตระบายน้ำเซาะ กว้าง 9.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธาณสุข) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 ชุดๆละ 32,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง