วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สาธา)รถกู้ชีพ ขต-2740 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ(กองช่าง)ซ่อมตู้คอนโทรล หมู่ 9 และ หมู่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ(งานไฟฟ้าถนน) มิเตอร์น้ำ ซันวา 1/2 จำนวน 33 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มบ่อแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด) ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูลใน Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ(กองช่าง)จ้างรถแบรคโฮรขุดวางท่อเมนประปา หมู่ 9 หมู่ 11 และ หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(กองช่าง)รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-7246 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักปลัด)รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต-4128 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มซับตะเคียน-คุ้มบ่อแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)