วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมปลั๊กไฟ และเก้าอี้ (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารในงานเลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยยะ (สาธารณสุข) หมายเลขทะเบียน 84-5411 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(กองคลัง)เครื่องพิมพ์ Muitifunction หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง)เครื่องพิมพ์เช็คสมุดเงินฝาก CITIC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง