วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อพัดลมติดฝาผนัง(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดกลาง(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5411 นม(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุกระเฉด (บริเวณซอยจานุกิจ) หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 228.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณจากมอหนองกรวด-คุ้มสี่แยกพัฒนา)ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)ซ่อมปั้มหอยโข่ง 3 แรง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)หมึก Brother Tn-267 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาสุข(บริเวณหน้าบ้านนายอำนวย-บ้านหลังโบสถ์) หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 214.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นทีี่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 826.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง