วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่และทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำและอาคารที่ใช้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท ในวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเช่าเต้นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อใช้ในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท ในวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการขุดดินวางท่อ พร้อมจัดหาดินถมปรับระดับ หมู่ 14 บ้านปิ่นทอง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า ขนาด 13x14 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระในการปฏิบัติงานในรอบปี ๒๕๖๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์กู้ชีพ หมายเลข ๐๒๖-๕๗-๐๐๐๑ ทะเบียน ขต - ๒๗๔๐ นม(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านขนงพระกลาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง