วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๔-๕๔๑๑ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศหมายเลข ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๓(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่น ยางมะตอยสำเร็จรูป (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
วัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)
30  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 5ศูนย์ (ประจำเดือน กันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 5 โรงเรียน (ประจำเดือน กันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา)นายอนิรุต สินสูงเนิน ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นางสาวชนิสรา สมพงษ์ ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นางสาวนนทกาญจน์ ก่อกลาง ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง