วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายวสันต์ แสนโต ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายวิสันต์ อินสุข ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายอุบล แสงอุทัย ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการย้ายสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำ พร้อมตัดถนนลาดยางปรับเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ (กองช่าง) หมู่ที่1 บ้านขนงพระเหนือ (ซอยลุงนาคผัง 15 ) หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม(วัดประดู่งามทรงธรรม) หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยคุ้มบ่อหลวงแยก 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมถังแชมเปญ(กองช่าง) หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงเขตไหล่ทางเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะทาง หมู่ 3,13,15 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง