วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม(ซอยเมษา) คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 5 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อระบายน้ำ (กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง(ซอยตาน้อย) จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน(กองช่าง) หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม.(กองสาธารณสุข) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม.(กองสาธารณสุข) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ หมู่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง)ขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมลอกรางระบายน้ำ หมู่ ๘ บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑๐ คิวๆละ ๑,๘๑๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง