วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นางสาวสุพัตตรา บุญกลาง ระหว่างวันที่ 7-31 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ใช้ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กพ - ๔๔๗๐ นม.(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
โครงการขยายผิวจราจรโดยการถมดินคันทางบดอัดแน่นบริเวณข้างวัดขนงพระใต้ ขยายผิวจราจรโดยการถมดินคันทางบดอัดแน่น ขนาดความยาว 180 เมตร หรือพื้นที่ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของบริหารส่วนตำบลขนงพระ
4  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางคุณหนู ๖ ช่อง ขนาด ๓๐x๑๘๐x๘๐ ซม. จำนวน ๒ หลัง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้ม ๒๐ ช่อง จำนวน ๔ หลัง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มสี่แยกพัฒนา - บ้านนายอำนวย) ท่อ PE ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 485 เมตร ต่อเชื่อมมิเตอร์ 5 จุด บอลวาล์ว 2 นิ้ว 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของการบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง