วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กต - ๔๑๒๘ นม(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำ หมู่ 3,หมู่ 4,หมู่ 11 และหมู่ 12(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านปิ่นทอง (หน้าฟาร์มแหลมทอง) วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 58 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 6 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียนทอง (ซอยอากาศดี) หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 250 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียนทอง (บริเวณสามแยกคุ้มหนองหิน) หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 38 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาจันทร์หอม (ซอยบ้านนายสิงโต จริงพิมาย) หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 328 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง