วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ( เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2565 ( เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข(บ้านภูริต) และหมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง(ซอย 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์(กองคลัง)ทะเบียน คนค-839 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 025-46-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์(กองคลัง) ทะเบียน คบษ-530 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 025-41-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 488-56-0005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ทะเบียน ผอ-6131 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0002 (กองช่าง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตัดถนนคอนกรีตเพื่อวางท่อระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (บริเวณสี่แยกตะเคียนทองหน้าฟาร์มแหลมทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อระบายน้ำ พร้อมตัดถนน (กองช่าง) หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า(ซอยสใบทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน 85-7242 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง