วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๘-๐๖๓๘ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓-๕๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค-๗๒๔๖ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๓๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถ (หน้าห้องประชุม 2) องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ขนาด 8.00 คูณ 30.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(สำนักปลัด)เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด)เครื่องขยายเสียงบลูทูธพร้อมไมโครโฟน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(กองช่าง)รถยนต์ ทะเบียน ๖๑๓๑ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)จ.ส.อ.หญิง ธารารัตน์ เรือนทอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นางสาวปนิตา แจ้งไอศูรย์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นายวิทยา ขานจันทึก ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง