วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างค่าเปลี่ยนชุดดรัม เครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (คุ้มหลังโบสถ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักปลัด)หมายเลขทะเบียน กต-4128 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักปลัด)รถดับเพลิง ทะเบียน ผค-5277 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู บริเวณสามแยกหน้าวัดหนองตะกู-คุ้มอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) แบตเตอรี่ ไฮบริด N100 จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง