วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (ซอยแรนโชว์) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณคอสะพาน บ้านปิ่นทอง (บริเวณสะพานวัดกะเจียว) หมู่ที่ 14 ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15.45 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกบ้านป้าสุวรรณ) ชนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมวางบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.วัดขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านซับสวอง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองช่าง)สารส้ม 25 กก. จำนวน 50 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น(กองช่าง)มิเตอร์น้ำ 1/2 จำนวน 35 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง