วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายเจริญ วงษ์อาจ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้แช่น้ำดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยชัยพฤกษ์) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 896.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ Canon หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๘-๕๖-๐๐๐๕ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมพัดลมดูดอากาศ จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นายณัฐสิทธิ์ สิงขรแก้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น ยางมะตอยสำเร็จรูป(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง