วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ซื้อประเภทวัสดุประปา(กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (หน้าบ้านผู้ใหญ่ - ป้ายหมู่บ้านหนองตะกู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ต.ค. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำ (ท่อเหลี่ยม) บริเวณบ้านนายทวน บุญคง คุ้มหนองกรวด หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำแชมเปญ หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม บริเวณบ้านนายลำเทียง เกยดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (หน้าบ้านผู้ใหญ่ - ป้ายหมู่บ้านหนองตะกู)
30  ต.ค. 2561
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ทะเบียนรถ กพ-4480 นม. (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขนงพระ หมู่ที่ 1 (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง