วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2563
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ 7 บ้านประดู่บาก (บริเวณคุ้มร่วมใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (สี่แยกหน้าวัดคลองหินลาด-เขตตำบลหนองสาหร่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (บริเวณเกิดแก้วนิมิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (บริเวณถนนหมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 6 ซับสวอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ซ่อมตู้คอนโทรล หมู่ 3 บ้านบุกระเฉด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
วัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย ของกองสาธารณสุข
23  มี.ค. 2563
ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ 450 ml (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเจลแอลกฮอล์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง