วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง(บริเวณวัดขนงพระกลาง) ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อPVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 หรือจะต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ซม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(กองคลัง)เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สาธารณสุข)รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๔-๕๔๑๑ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด(บริเวณหน้าปั้มบ้านสวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชนในตำบลขนงพระ ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท ในวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Covid - ๑๙ (เงินทุนสำรอง กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Covid - ๑๙ (เงินทุนสำรอง กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กองสาธารณสุข เงินทุนสำรองจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย เพื่อใช้ในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง